logotype
เบี้ยหวัด (จ่ายให้เป็นรายเดือน) PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 15:32

นายทหารสัญญาบัตร

 • ต้องมีเวลาราชการประจำการไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • เมื่อออกจากราชการต้องมีอายุ ดังนี้
  • ร.ต. - ร.อ. อายุไม่เกิน 45 ปี
  • น.ต. - น.ท. อายุไม่เกิน 50 ปี
  • น.อ. - นายพล อายุไม่เกิน 55 ปี

นายทหารประทวน และพลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร)

 • ต้องเป็นทหารประจำการต่อจากกองประจำการไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • เมื่อออกจากราชการยังไม่พ้นกองหนุนชั้นที่ 2

เกณฑ์คำนวณเบี้ยหวัด

 • มีเวลาราชการตั้งแต่ 1 ปี ถึง 40 ปี จะได้รับเบี้ยหวัดดังเกณฑ์ ดังนี้
  • 15/50, 25/50, 30/50, 35/50, 40/50 ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย (แล้วแต่จำนวนปีเวลาราชการ)
 • มีเวลาราชเกินกว่า 40 ปีขึ้นไป จะได้รับเบี้ยหวัด = เงินเดือนเดือนสุดท้าย X จำนวนปีเวลาราชการ / 50

การยื่นเรื่องขอรับเบี้ยหวัด

 • กรณีลาออก , ปลดออก
  • ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรที่ออกจากราชการ ลงชื่อ ยื่นเรื่องราวที่ กรมกำลังพลต้นสังกัด
  • ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรที่ออกจากราชการ ลงชื่อยื่นเรื่องราวที่ต้นสังกัดครั้งสุดท้ายที่ผู้นั้นรับราชการอยู่
 • กรณีตาย
  • ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรประจำการกรณีตายปกติ (ป่วยตายฯ) ให้ทายาทลงชื่อยื่นเรื่องราวที่ กรมกำลังพลต้นสังกัด
  • ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรกรณีตายผิดปกติ (อุบัติเหตุฯ) ให้ทายาทลงชื่อยื่นเรื่องราวที่ต้นสังกัดครั้งสุดท้าย ที่ผู้นั้นรับราชการอยู่
  • ข้าราชการเบี้ยหวัด บำนาญชั้นสัญญาบัตรให้ทายาทยื่นเรื่องราวที่ กรมกำลังพลต้นสังกัด
  • ข้าราชการเบี้ยหวัด บำนาญ ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ให้ทายาทยื่นเรื่องราวที่ต้นสังกัดครั้งสุดท้ายที่ผู้นั้นเคยรับราชการอยู่ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองทัพบก กระทรวงกลาโหม

ที่มา : www.rta.mi.th

Last Update :
2019-03-09

Last Updated on Saturday, 09 March 2019 18:52