logotype
ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ กรณีการขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.15) PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 15:29
เอกสารหลักฐาน
 1. แบบฟอร์ม ตม.18 (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
 2. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
 3. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่สมบูรณ์ (ต่ออายุเรียบร้อย ติดรูปถ่ายไม่เกิน 5 ปี และที่อยู่ในใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตรงตรงกับทะเบียนบ้าน) (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
 4. ทะเบียนบ้าน (ต้นฉบับ) พร้อมสำเนา 1 ชุด หน้าเลขที่บ้าน และหน้าที่คนต่างด้าวที่ยื่นคำร้อง
 5. เอกสารการเข้าเมือง (ถ้ามี)
 6. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4x6 เซนติเมตร จำนวน 5 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามใช้รูปถ่ายโพลารอยด์)
ค่าธรรมเนียมใบสำคัญถิ่นที่อยู่
 • 19,000 บาท
สถานที่ติดต่อ
 • กองกำกับการ 1 (งานใบสำคัญถิ่นที่อยู่) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 2
  - โทร 0-2141-7869
  - โทรสาร 0-2143-8226

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Source: http://bangkok.immigration.go.th/base.php?page=service#

Last Update : 2019-03-14

Last Updated on Thursday, 14 March 2019 10:54