logotype
ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ กรณีการขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.16) PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 15:26

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

 • กรณีขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.16)
  • คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง ให้เป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
  • การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรครั้งสุดท้ายก่อนรับเล่มใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.16) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว
  • ในกรณีคู่สมรสขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อให้ความอุปการะคู่สมรสผู้มีสัญชาติไทย คนต่างด้าวต้องนำทะเบียนสมรสฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และต้องให้คู่สมรสผู้มีสัญชาติไทยลงชื่อรับรองเพื่อเป็นพยานต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
เอกสารหลักฐาน
 1. แบบฟอร์ม ตม. 18 (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
 2. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาหน้าแรก, หน้า VISA, หน้าตราขาเข้าครั้งสุดท้าย (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
 3. ทะเบียนบ้าน (ทร.14) (ต้นฉบับ) พร้อมสำเนา 2 ชุด หน้าเลขที่บ้าน เพื่อจะนำชื่อเข้าทะเบียนบ้าน
 4. ใบอนุญาตทำงาน พร้อมสำเนาหน้าแรก และหน้าต่ออายุ (ถ้ามี) (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
 5. ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนา (ถ้ามี)
 6. สูติบัตร หรือหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ พร้อมสำเนา (ถ้ามี)
 7. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4x6 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามใช้รูปถ่ายโพลารอยด์)
 8. ค่าธรรมเนียมใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 191,400 บาท หรือ 95,700 บาท แล้วแต่กรณี
สถานที่ติดต่อ
 • กองกำกับการ 1 (งานใบสำคัญถิ่นที่อยู่) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 2
 • โทร 0-2141-7869
 • โทรสาร 0-2143-8226


หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Source: http://bangkok.immigration.go.th/base.php?page=service#

Last update: 2019-03-14

Last Updated on Thursday, 14 March 2019 10:59