logotype
เงินช่วยพิเศษ PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 15:23
 • ข้าราชการตาย ทายาทได้รับเงินเท่ากับเงินเดือน 3 เดือน
 • กองหนุนมีเบี้ยหวัดตาย ทายาทได้รับเป็นเงินเท่ากับเบี้ยหวัด 3 เดือน
 • ผู้รับบำนาญปกติหรือบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพตาย ทายาทได้รับเป็นเงินเท่ากับบำนาญ 3 เดือน

ผู้รับเงินช่วยพิเศษ

 • จ่ายให้แก่บุคคลที่ผู้ตายได้แสดงเจตนาระบุไว้เป็นหนังสือ ตามแบบของกระทรวงการคลัง
 • ถ้าผู้ตายมิได้แสดงเจตนาระบุบุคคลใดไว้ ให้จ่ายแก่บุคคลก่อนหลัง ดังนี้
  • คู่สมรส
  • บุตร
  • บิดามารดา
  • ผู้อยู่ในอุปการะของผู้ตาย
  • ผู้อุปการะผู้ตาย

เอกสารที่ทายาทควรเตรียมไว้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ได้แก่

 • สำเนาทะเบียนคนตาย หรือมรณะบัตร
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • สำเนาทะเบียนรับรองบุตร (บุตรที่เกิดจากภริยาที่มิได้จดทะเบียนสมรส)
 • สำเนาทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม
 • หลักฐานการตายของทายาท
 • หนังสือรับรองภริยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ถ้ามี)
 • หนังสือยินยอมของภริยาที่จดทะเบียนสมรสซ้อน และ
 • เอกสารอื่นๆ ที่ทางการออกให้ (เตรียมไว้อย่างละ 2 ฉบับ)
 • รูปถ่ายของผู้มีสิทธิ (ขนาดรูปติดบัตรประจำตัว) อย่างน้อยคนละ 6 รูป


 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองทัพบก กระทรวงกลาโหม

ที่มา : www.rta.mi.th

Last Update : 2019-03-09

 


Last Updated on Saturday, 09 March 2019 18:54