logotype
หนังสือเดินทางธรรมดาเพื่อไปประกอบพิธีฮัจย์(ผู้เยาว์อายุระหว่าง 15-20 ปี) PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 14:59
เอกสาร / หลักฐาน
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทย เช่นบัตรประจำตัวข้าราชการ
 • หนังสือยินยอมและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือรับรองจากสำนักจุฬาราชมนตรีหรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดรับรองการไปประกอบพิธีฮัจญ์
 • ทะเบียนบ้าน (ในกรณีที่เป็นบัตรที่ไม่มีรหัสประจำตัว 13 หลัก )
 • เอกสารอื่น ๆ
  • หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ
  • เปลี่ยนนามสกุล
  • เอกสารหลักฐานการรับรองบุตรหรือรับบุตรบุญธรรม เป็นต้น
หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข
 • ผู้ขอที่มีอายุระหว่าง 15-20 ปี สามารถติดต่อขอทำหนังสือเดินทางด้วยตนเอง โดยมีหนังสือยินยอมของบิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองมาแสดงประกอบการยื่นคำร้อง
 • ให้บิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์มาลงนามในวันที่ยื่นคำร้อง หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาไม่ได้ ให้มาลงนามในวันรับเล่มหนังสือเดินทาง หรือ มีหนังสือยินยอม จากฝ่ายที่มาไม่ได้มาแสดง
 • กรณีที่ผู้ขอหนังสือเดินทางทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ หรือยังถือบัตรเหลือง ให้บิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง มายืนยันตัวผู้ขอต่อเจ้าหน้าที่รับคำร้อง หรือนำเอกสารการศึกษาที่ติดรูปถ่ายมายืนยันแทน
 • เอกสารที่นำมายื่นขอหนังสือเดินทางต้องเป็นต้นฉบับหรือรับรองสำเนาจากหน่วยงานที่ออกเอกสารดังกล่าวเท่านั้น
ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือเดินทาง
 • ผู้ยื่นขอรับบัตรคิว
 • ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน หากเป็นบัตรที่ไม่มีเลข 13 หลัก ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดงเพื่อตรวจสอบข้อมูล
 • เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลของผู้ยื่นขอ (ชีวภาพ) ประกอบด้วย วัดส่วนสูง, เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ขวา, นิ้วชี้ซ้ายด้วยเครื่องสแกนข้างละ 2 ครั้ง และถ่ายรูป 2 ครั้ง
 • ผู้ยื่นขอแจ้งความประสงค์วิธีการขอรับเล่มหนังสือเดินทาง
 • ผู้ยื่นขอชำระค่าธรรมเนียมการในขอหนังสือเดินทาง
 • รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่มหนังสือเดินทาง
อัตราค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียม 400 บาท
 • ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ 40 บาท ต่อหนังสือเดินทาง 1 เล่ม (กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์)
อายุการใช้งาน
 • หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 2 ปี

 

 


 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

Source : http://www.consular.go.th/main/th/services/58842-คู่มือสำหรับประชาชน-:-งานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิ.html

Last update : 2019-03-10

Last Updated on Sunday, 10 March 2019 15:50