logotype
โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน PDF Print E-mail
Written by GCC AdminZ   
Thursday, 27 July 2017 10:46
   

สิทธิ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือ

 • กลุ่มครัวเรือนรายได้น้อย
  - จะได้รับสิทธิ์ ซื้อก๊าซราคาเดิม (ก่อนมีการปรับราคา) ไม่เกิน 18 กก. ต่อ 3 เดือน
 • ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร
  - จะได้รับสิทธิ์ ซื้อก๊าซราคาเดิม (ก่อนมีการปรับราคา) ไม่เกิน 150 กก. ต่อเดือน

สามารถตรวจสอบสิทธิ์การใช้ก๊าซที่เหลือได้ โดยกด *755#

หมายเหตุ : เกี่ยวกับสิทธิ์ก๊าซ LPG แบ่งเป็น 2 กรณี

 • กรณีเป็นบุคคลธรรมดา เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย ของโครงการบรรเทาผลกระทบเก่า จะถูกยกเลิกสิทธิ์ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 ถ้ามีการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐไว้ ถ้าเข้าหลักเกณฑ์ตามกำหนด จะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือตามสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ถ้าเข้าร่วมโครงการแต่คุณสมบัติไม่ผ่าน สิทธิ์ถูกยกเลิก ซื้อราคาปกติ
 • ร้านค้าหาบเร่ ยังสามารถใช้สิทธิ์โครงการเดิมได้อยู่ และหากได้รับสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์เพิ่มอีก 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน

 

การลงทะเบียน

กำหนดการลงทะเบียนเพิ่มเติม

 • สามารถลงทะเบียนได้ตลอด โดยยังไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ **เดิม 5 สิงหาคม 2556 – 30 สิงหาคม 2556

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 • ขั้นตอนการรับสิทธิ์
  • กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ดาวน์โหลดเอกสารที่ www.lpg4u.net
  • หรือติดต่อรับเอกสาร
   • กรุงเทพฯ ที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน
   • ต่างจังหวัด ที่สำนักงานพลังงานจังหวัด
  • กรอกรายละเอียดให้ครบและส่งทางไปรษณีย์ฟรี จากนั้นจะได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์เพื่อสั่งซื้อก๊าซหุงต้มราคาเดิม

อกสารหลักฐาน

 • นำบัตรประชาชนไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับสิทธิ์

สถานที่ลงทะเบียน

 • ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ตรวจสอบสิทธิ์ หรือขอลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่
  • กทม. ->>สำนักงานเขต
  • ต่างจังหวัด ->>อบต. หรือเทศบาล ตามที่อยู่ของท่าน
 • ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ตรวจสอบสิทธิ์ หรือขอลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่
  • กทม. ->>สำนักงานเขต
  • ต่างจังหวัด ->>อบต. เทศบาล พาณิชย์จังหวัด การค้าภายในจังหวัด พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด พลังงานจังหวัด ตามที่อยู่ของท่าน

ผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรเทา

กลุ่มครัวเรือนรายได้น้อย

 • ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน
  - ดูสิทธิ์ที่ได้รับในใบแจ้งค่าไฟฟ้า เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2556
 • ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้
  - ดูสิทธิ์ที่ สำนักงานเขต อบต. หรือเทศบาลตามที่อยู่ของท่าน
  - นำบัตรประชาชน ลงทะเบียนเพิ่มที่ สำนักงานเขต อบต. หรือเทศบาล ตามที่อยู่ของท่าน (ที่อยู่ตามภูมิลำเนาในทะเบียนบ้าน)
 • รับสิทธิ์ ซื้อก๊าซราคาเดิม (ก่อนมีการปรับราคา) ไม่เกิน 18 กก. ต่อ 3 เดือน

ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร

 • ตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ สำนักงานเขต / อบต. หรือเทศบาลตามที่อยู่ของท่าน (ที่อยู่ตามภูมิลำเนาในทะเบียนบ้าน)
 • นำบัตรประชาชน ลงทะเบียนเพิ่มที่
  - สำนักงานเขต อบต. เทศบาล พาณิชย์จังหวัด
  - การค้าภายในจังหวัด พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด พลังงานจังหวัดตามที่อยู่ของท่าน (ที่อยู่ตามภูมิลำเนาในทะเบียนบ้าน)
 • รับสิทธิ์ ซื้อก๊าซราคาเดิม (ก่อนมีการปรับราคา) ไม่เกิน 150 กก. ต่อเดือน

* ประกาศรายชื่อ/ตรวจสอบรายชื่อ ณ สำนักงานเขต/เทศบาล/อบต. * เช็คสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป
**นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์/ร้านค้าก๊าซ ผ่านเว็บไซต์ได้ที่ http://www.lpg4u.net


การดูรหัสผู้ใช้สิทธิ์

"รหัสผู้ได้รับสิทธิ์" คือ ตัวเลข 8 ถึง 11 หลัก ที่แบ่งประเภทผู้รับสิทธิ์ไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อนำ"รหัสผู้ได้รับสิทธิ์" ไปทำรายการขอรับสิทธิ์ได้อย่างสมบูรณ์

1. ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน

2. ผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้และร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ดูจากรหัสผู้ได้รับสิทธิ์ 10 หลัก ที่ระบุอยู่บนบัตรแสดงสิทธิ์ที่ได้รับจากสำนักเขต อบต. หรือเทศบาลตามที่อยู่ของท่าน


ขั้นตอนการใช้สิทธิ์

ท่านสามารถใช้สิทธิ์ด้วยการส่งข้อความ SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ ในเครือข่าย AIS DTAC และ TRUE MOVE ตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ก่อนสั่งซื้อ

กด*755* รหัสผู้ใช้สิทธิ์ (8-11 หลัก) *รหัสร้านค้า (6หลัก) # กดโทรออก จากนั้นระบบจะส่งข้อความกลับไปที่ เบอร์โทรผู้ขอรับสิทธิ์ และ เบอร์โทรร้านค้าก๊าซที่ท่านสั่งซื้อ

ขั้นตอนที่ 2 การใช้สิทธิ์ซื้อก๊าซ

 • 1) ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน และผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้ แสดงหลักฐานการใช้สิทธิ์ต่อผู้ขายและ กด*755*รหัสยี่ห้อ (2 หลัก) *รหัสขนาดถัง (1 หลัก) # กดโทรออก เช่น *755*01*1#โทรออก
 • 2) ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร มีสิทธิ์รับได้ไม่เกิน 3 ถัง ต่อการกด 1 ครั้ง โดยแสดงหลักฐานการใช้สิทธิ์ต่อผู้ขายและ กด *755* รหัสยี่ห้อ (2 หลัก) *รหัสขนาดถัง (1 หลัก)*จำนวนถัง (1 หลัก) # กดโทรออก เช่น *755*01*1*1#โทรออก
  จากนั้นระบบจะส่งข้อความกลับไปที่เบอร์โทรผู้ขอรับสิทธิ์ และเบอร์โทรร้านค้าก๊าซที่ท่านสั่งซื้อ

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบสิทธิ์การใช้ก๊าซที่เหลือได้ โดยกด *755#


กรณีมีการเปลี่ยนแปลง

กรณีการเปลี่ยนแปลงร้านค้าก๊าซ

 • ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน หรือผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้ สามารถเปลี่ยนแปลงร้านค้าก๊าซภายในอำเภอได้ด้วยตนเอง โดยการลงทะเบียนใหม่ กรณีเปลี่ยนร้านค้าก๊าซต่างอำเภอ โทรแจ้งได้ที่เบอร์ 0-2140-7000 และที่เบอร์0-2129-3344
 • ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร โทรแจ้งเบอร์ 0-2140-7000 และที่เบอร์ 0-2129-3344

กรณีเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์

 • ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน หรือผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเองโดยการลงทะเบียนใหม่
 • ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร โทรแจ้งเบอร์ 0-2140-7000 และที่เบอร์ 0-2129-3344

* เริ่มใช้สิทธิ์ ได้รับการบรรเทา 1 กันยายน 2556 เป็นต้นไป *


รหัสขนาดถังก๊าซ, รหัส/ยี่ห้อก๊าซ

รหัสขนาดถังก๊าซ   รหัส/ยี่ห้อก๊าซ
รหัส ขนาดถังก๊าซ   รหัส ยี่ห้อก๊าซ   รหัส ยี่ห้อก๊าซ
1 4 กิโลกรัม   01 ปตท.   07 พี เอ พี
2 7 กิโลกรัม   02 เวิลด์แก๊ส   08 เอ็นเอสแก๊ส
3 11 กิโลกรัม   03 ยูนิคแก๊ส   09 อูโน่แก๊ส
4 11.5 กิโลกรัม   04 สยามแก๊ส   10 ทาคูนิ
5 13.5 กิโลกรัม   05 ปิคนิค   11 พลังอัศวิน
6 15 กิโลกรัม   06 ออร์คิดแก๊ส   12 แสงทอง

 


การป้องกันการสวมสิทธิ์

 • โปรดเก็บรักษา "รหัสผู้ได้รับสิทธิ์" ไว้อย่างดีมิฉะนั้นท่านอาจพลาดให้สิทธิ์กับคนอื่นโดยไม่รู้ตัว
 • ตรวจสอบความถูกต้องของการกดรหัสทุกครั้งเพื่อป้องกันการระงับสิทธิ์
 • หากท่านกดรหัสผิด 5 ครั้ง เบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านจะถูกตัดสิทธิ์การลงทะเบียน

 


บทลงโท

 • ร้านค้าก๊าซ/ประชาชนที่แอบอ้างใช้สิทธิ์ของผู้อื่น มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • กรณีร้านค้าก๊าซไม่นำออกจำหน่าย/ปฏิเสธการจำหน่าย โทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  (
  ตาม พรบ.ว่าด้วยสินค้าและบริการ 2542)

 


ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 0-2140-7000 (จ.-ศ. เวลา 08.30 - 18.00 น.)
 • โทร. 0-2129-3344 (ทุกวัน เวลา 08.30 - 18.00 น.)
 • หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://www.lpg4u.net

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กระทรวงพลังงาน

ที่มา : http://www.lpg4u.net/

Last Updated on Monday, 23 October 2017 13:13