logotype
โครงการคลินิกแก้หนี้ PDF Print E-mail
Written by GCC AdminZ   
Wednesday, 26 July 2017 11:03

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน หรือ “คลินิกแก้หนี้”


เริ่มต้นโครงการในวันที่ 1 มิถุนายน 2560


ความเป็นมาของโครงการ

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน หรือที่เรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า “คลินิกแก้หนี้” เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานที่กำกับสถาบันการเงิน ที่ต้องการวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ธปท.ได้รับความร่วมมือจากสมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ ธนาคารพาณิชย์ของไทยและต่างประเทศจำนวน 16 แห่ง ร่วมกันจัดตั้งโครงการฯ นี้ขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สินส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันโดยเฉพาะหนี้ที่มีเจ้าหนี้หลายราย

วัตถุประสงค์

ช่วยเหลือประชาชนรายย่อยที่มีเจ้าหนี้หลายราย ให้ได้มีโอกาสปลดภาระหนี้ ควบคู่กับการเสริมสร้างวินัยทางการเงินที่ดี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ


หลักการในการดำเนินการ

 • มีหน่วยงานกลางระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือลูกหนี้และช่วยให้เจ้าหนี้ทุกรายได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน
 • ส่งเสริมให้ลูกหนี้มีวินัยทางการเงินที่ดี โดยการให้ความรู้ทางการเงินแก่ลูกหนี้
 • ลูกหนี้สมัครใจเข้าโครงการ
 • ลูกหนี้ไม่ก่อหนี้ใหม่ในช่วงเวลาที่กำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนชำระเอื้อต่อการแก้ไขหนี้


คุณสมบัติของลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการ

 • บุคคลธรรมดา
 • อายุไม่เกิน 65 ปี
 • มีหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันค้างเกินกว่า 3 เดือน กับธนาคารตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 60
 • ไม่ถูกฟ้องดำเนินคดี
 • ยอดหนี้เงินต้นค้างชำระรวมไม่เกิน 2 ล้านบาท

หมายเหตุ : หนี้บัตรเครดิตต้องเป็นบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการนี้เท่านั้น และยกเว้นบัตรเครดิตที่ออกโดยบริษัทในเครือของธนาคารฯ


เงื่อนไขเข้าร่วมโครงการ

 • เต็มใจไม่ก่อหนี้เพิ่มในระยะเวลา 5 ปี
 • พร้อมเรียนรู้การสร้างวินัยทางการเงินที่ดี


ระยะเวลาการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ

 • วันที่ 1 มิถุนายน 2560


ช่องทางการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองที่
  • สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 12 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
  • สาขาเชียงใหม่ : เลขที่ 109/4 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง (ท.ล.11) กม.98.7 เทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
  • สาขาพิษณุโลก : เลขที่ 5/16-17 หมู่ 5 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
  • สาขาขอนแก่น : เลขที่ 381/46-47 หมู่ 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
  • สาขาสุราษฎร์ธานี : เลขที่ 213/17 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000


ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

กรณีสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงาน

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานใหญ่ หรือ สาขาต่างจังหวัดที่สะดวก เพื่อลงทะเบียนและกรอกแบบฟอร์ม ทั้งนี้ควรเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ

กรณีสมัครทางเว็บไซต์

 • ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ http://www.debtclinicbysam.com หรือเว็บไซต์ www.คลินิกแก้หนี้.com หรือ Call Center 026102266
 • กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร และยืนยันข้อมูลผ่านเว็บไซต์
 • รอเจ้าหน้าที่โครงการติดต่อกลับ เพื่อนัดหมาย วัน เวลา เข้าพบที่สำนักงาน
 • จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง สำหรับประกอบการพิจารณา
 • พบเจ้าหน้าที่โครงการที่สำนักงานโครงการเพื่อพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้
 • เจ้าหน้าที่โครงการจะนัดหมาย เพื่อลงนามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้เมื่อได้รับยืนยันจากธนาคารเจ้าหนี้ให้เข้าร่วมโครงการ


เอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการและพิจารณารายได้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • เอกสารการตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้จากเครดิตบูโร
 • สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง
 • บัตรเงินบำนาญ (กรณีเป็นข้าราชการ)
 • ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย (กรณีเป็นข้าราชการ)
 • หลักฐานการแสดงรายได้อื่น เช่น สัญญาให้เช่า สัญญาว่าจ้าง ฯลฯ
 • ใบแจ้งหนี้/ เอกสารแสดงความเป็นหนี้


ประโยชน์ที่จะได้รับจากการแก้หนี้

 • ไม่ถูกทวงถามหนี้จากเจ้าหนี้หลายราย
 • ลดภาระการผ่อนชำระต่อเดือน
 • รวมหนี้และผ่อนชำระในที่เดียว
 • รู้จักวางแผนทางการเงินที่ดี


สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 16 แห่ง

 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารเกียรตินาคิน
 • ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
 • ธนาคารทหารไทย
 • ธนาคารทิสโก้
 • ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารธนชาต
 • ธนาคารยูโอบี
 • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
 • ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย)
 • ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)


ติดต่อสำนักงานโครงการและสาขาต่างจังหวัด

 • สำนักงานใหญ่
  • คลินิกแก้หนี้ เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 12 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • Call Center 02 610 2266
  • โทรศัพท์ : 0-2686-1800, 0-2620-8999, 0-2610-2222
  • โทรสาร : 0-2617-8230-33, 0-2617-8235, 0-2617-8244-46
 • สาขาเชียงใหม่
  • เลขที่ 109/4 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง (ท.ล.11) กม.98.7 เทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
  • โทร.053211896
 • สาขาพิษณุโลก
  • เลขที่ 5/16-17 หมู่ 5 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
  • โทร.055259042
 • สาขาขอนแก่น
  • เลขที่ 381/46-47 หมู่ 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
  • โทร.043271509
 • สาขาสุราษฎร์ธานี
  • เลขที่ 213/17 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
  • โทร.077910182

 


 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่มา :

 • http://www.debtclinicbysam.com/wp-content/uploads/2017/05/Regis-procedure.pdf
 • http://www.debtclinicbysam.com/
 • http://www.thaipost.net/?q=ธปทจับมือ16-แบงก์พาณิชย์และsam-เปิดคลินิกแก้หนี้ครัวเรือน
 • http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/753715
 • https://www.finnomena.com/taspong/bot-debt-clinic/
 • http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/641193
 • http://www.thairath.co.th/content/896625
Last Updated on Tuesday, 06 February 2018 16:20