logotype
หนังสือเดินทางธรรมดาเพื่อไปประกอบพิธีฮัจย์(ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี) PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 14:32
เอกสาร / หลักฐาน
 • สูติบัตร หรือ สำเนาสูติบัตรรับรองโดยอำเภอหรือเขตของผู้เยาว์
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่ใช้แทนได้ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ
 • หนังสือยินยอมและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีของผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งที่ไม่สามารถมาแสดงตัวได้
 • หนังสือรับรองจากสำนักจุฬาราชมนตรีหรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดรับรองการไปประกอบพิธีฮัจญ์
 • ทะเบียนบ้าน (ในกรณีที่เป็นบัตรที่ไม่มีรหัสประจำตัว 13 หลัก)

เอกสารอื่น ๆ
 • หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ
 • เปลี่ยนนามสกุล
 • เอกสารหลักฐานการรับรองบุตรหรือรับบุตรบุญธรรม เป็นต้น

หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข
 • สำหรับผู้ขอที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องมาแสดงตัวพร้อมผู้ปกครอง หรือทั้งบิดาและมารดาที่จดทะเบียนสมรส มารับรองในวันยื่นคำร้อง
 • หากบิดาหรือมารดาไม่สะดวกมามาในวันยื่นคำร้องให้มาลงนามในวันรับเล่มหนังสือเดินทางแทน
 • หากบิดาหรือมารดาไม่สามารถมาในวันยื่นคำร้องได้ ให้ทำหนังสือยินยอม และรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง โดยต้องมีพยานอย่างน้อย 2 คน ที่เป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วลงชื่อพร้อมเซ็นรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง โดยที่บิดาหรือมารดาต้องมาแสดงตัวและลงนามอย่างน้อย 1 คน ในวันที่มารับเล่มหนังสือเดินทาง

ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือเดินทาง
 • ผู้ยื่นขอรับบัตรคิว
 • ยื่นเอกสารประกอบการขอเพื่อทำตรวจสอบข้อมูล
 • เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลของผู้ยื่นขอ (ชีวภาพ) ประกอบด้วย วัดส่วนสูง, เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ขวา, นิ้วชี้ซ้ายด้วยเครื่องสแกนข้างละ 2 ครั้ง และถ่ายรูป 2 ครั้ง
 • ผู้ยื่นขอแจ้งความประสงค์วิธีการขอรับเล่มหนังสือเดินทาง
 • ผู้ยื่นขอชำระค่าธรรมเนียมการในขอหนังสือเดินทาง
 • รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่มหนังสือเดินทาง
อัตราค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียม 400 บาท
 • ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ 40 บาท ต่อหนังสือเดินทาง 1 เล่ม (กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์)

อายุการใช้งาน
 • หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 2 ปี

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
: กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

Source : http://www.consular.go.th/main/th/services/58842-คู่มือสำหรับประชาชน-:-งานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิ.html

Last update : 2019-03-10

Last Updated on Sunday, 10 March 2019 15:55