logotype
การขออนุญาตเปิดร้านขายยาแผนปัจจุบัน PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 11:27

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

 • การที่จะขออนุญาตเปิดร้านขายยา จะต้องมีการทำป้ายแสดงสถานที่ขายยาปัจจุบันก่อน แล้วจึงดำเนินการขออนุญาต
เอกสารที่ผู้ขออนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการ (กรณีบุคคลธรรมดา)
 • คำขออนุญาต ( แบบ ขย. 1)
 • รูปถ่ายของผู้ดำเนินกิจการ ขนาด 3 x 4 ซม. 3 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 • ทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต หากเป็นคนต่างด้าวจะต้องยื่นหนังสือขออนุญาตทำงาน (ใบอนุญาตทำงาน) ที่ออกโดยกระทรวงแรงงานและหนังสือเดินทาง
 • บัตรประชาชนของผู้ขออนุญาต
 • ใบรับรองแพทย์ของผู้ขออนุญาต(ต้องระบุโรคต้องห้ามตามกฎกระทรวง ได้แก่ โรคเรื้อน, วัณโรคในระยะอันตราย, โรคเท้าช้างในระยะปรากฏ อาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม, โรคติดยาเสพติดให้โทษ อย่างร้ายแรง, โรคพิษสุราเรื้อรัง)
 • สัญญาระหว่างผู้ขออนุญาต และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 3 ชุด
 • หลักทรัพย์ (สมุดเงินฝาก / โฉนดที่ดิน) จำนวนเงินตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป หนังสือรับรองเงินฝากจากสถาบันการเงิน ไม่นานเกิน 3 เดือน หรือสำเนาโฉนดที่ดินที่ไม่ติดภาระผูกพันพร้อมตัวจริง
 • สัญญาเช่า (กรณีที่เช่าสถานที่) หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
 • สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ที่ขออนุญาต กรณีทะเบียนบ้านไม่มีผู้อาศัย (ทะเบียนบ้านลอย) ให้ยื่นสำเนาสัญญาซื้อ-ขายสิ่งปลูกสร้างอาคารหรือสำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือ สำเนาเอกสารอ้างกรรมสิทธิ์
เอกสารที่ผู้ขออนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการ (นิติบุคคล (บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
 • คำขออนุญาต ( แบบ ขย. 1)
 • รูปถ่ายของผู้ดำเนินกิจการ ขนาด 3 x 4 ซม. 3 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 • ทะเบียนบ้านของผู้ดำเนินกิจการ หากเป็นคนต่างด้าวจะต้องยื่นหนังสือขออนุญาตทำงาน(ใบอนุญาตทำงาน)ที่ออกโดยกระทรวงแรงงานและหนังสือเดินทาง
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดำเนินกิจการ
 • ใบรับรองแพทย์ของผู้ดำเนินกิจการ (ต้องระบุโรคต้องห้ามตามกฎกระทรวง ได้แก่ โรคเรื้อน, วัณโรคในระยะอันตราย, โรคเท้าช้างในระยะปรากฏ อาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม, โรคติดยาเสพติดให้โทษ อย่างร้ายแรง, โรคพิษสุราเรื้อรัง)
 • สัญญาระหว่างผู้ดำเนินกิจการ และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 3 ชุด (เภสัชกร)
 • หนังสือรับรองจดทะเบียนพร้อมวัตถุประสงค์
 • หนังสือแต่งตั้ง และมอบอำนาจ ผู้ดำเนินกิจการ (ตามแบบ) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
 • สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชนของ กรรมการผู้ลงนามแต่งตั้งฯ
 • รูปถ่าย แผนที่ แผนผัง ของสถานที่ที่ขออนุญาต จำนวน 1 ชุด (ตามแบบ)
 • หนังสือมอบอำนาจ ถ้าผู้ขออนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการ ไม่สามารมาติดต่อด้วยตนเอง พร้อมติด อากรแสตมป์ 10 บาท

เพิ่มเติม เอกสารของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (เภสัชกร)

 • คำรับรอง (แบบ ข.ย. 11) ต้องมาเซ็นชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่
 • ใบประกอบโรคศิลปะ พร้อมสำเนา และต้องผ่านการรับรองจากสภาเภสัชกรรม
 • ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน

หมายเหตุ

 • กรณีที่ผู้ขออนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการเป็นคนต่างชาติ เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นคำขอ จะต้องมีหนังสือขออนุญาตทำงาน(ใบอนุญาตทำงาน)ที่ออกโดยกระทรวงแรงงาน และหนังสือเดินทาง
 • เพื่อสะดวกในการตรวจสอบเอกสารและนำเสนอขออนุมัติโปรดจัดเรียงเอกสารให้เรียบร้อย และกรอกรายละเอียดที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ รหัสไปรษณีย์ ให้ชัดเจน อ่านง่ายเพื่อติดต่อกลับ

อัตราค่าธรรมเนียม

 • จำนวน 2,000 บาท (ชำระเงินในวันที่รับใบอนุญาต)

สถานที่ติดต่อ

 • กรุงเทพมหานคร ติดต่อที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 • ต่างจังหวัดหรือส่วนภูมิภาค ติดต่อที่ สาธารณสุขประจำจังหวัด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

Source : www.fda.moph.go.th

Last update : By Danudet P. 2019-03-13

Last Updated on Wednesday, 13 March 2019 20:03