logotype
การขออนุญาตนำหรือสั่งยาแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักร PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 11:21

เอกสารที่ผู้ขออนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการต้องเตรียม

บุคคลธรรมดา
 • คำขออนุญาต ( แบบ ยบ. 1)
 • รูปถ่ายของผู้ดำเนินกิจการ ขนาด 3 x 4 ซม. 3 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตพร้อมตัวจริง
  • หนังสือขออนุญาตทำงานที่ออกโดยกระทรวง แรงงานฯและหนังสือเดินทาง (บุคคลต่างด้าว)
 • บัตรประชาชนของผู้ขออนุญาต
 •  ใบรับรองแพทย์ของผู้ขออนุญาต(ต้องระบุโรคต้องห้ามตามกฎกระทรวง ได้แก่ โรคเรื้อน,วัณโรคในระยะอันตราย,โรคเท้าช้างในระยะปรากฏ อาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม,โรคติดยาเสพติดให้โทษ อย่างร้ายแรง,โรคพิษสุราเรื้อรัง)
 • สัญญาระหว่างผู้ขออนุญาต และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 3 ชุด
 • หลักทรัพย์ (สมุดเงินฝาก / โฉนดที่ดิน) จำนวนเงินตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
  • หนังสือรับรองเงินฝากจากสถาบันการเงิน ไม่นาน เกิน 3 เดือน หรือ
  • สำเนาโฉนดที่ดินที่ไม่ติดภาระผูกพันพร้อมตัวจริง
 • สัญญาเช่า (กรณีที่เช่าสถานที่) หรือหนังสือยินยอม
 • สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ที่ขออนุญาตกรณีทะเบียนบ้านไม่มีผู้อาศัย (ทะเบียนบ้านลอย)ให้ยื่น สำเนาสัญญาซื้อ-ขายสิ่งปลูกสร้างฯ หรือ สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างฯ หรือ สำเนาเอกสารอ้างกรรมสิทธิ์
 • หนังสือมอบอำนาจ ถ้าผู้ขออนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการ ไม่สามารมาติดต่อด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท
นิติบุคคล (บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
 • คำขออนุญาต ( แบบ ยบ. 1)
 • รูปถ่ายของผู้ดำเนินกิจการ ขนาด 3 x 4 ซม. 3 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดำเนินกิจการพร้อมตัวจริง
  • หนังสือขออนุญาตทำงานที่ออกโดยกระทรวง แรงงานฯและหนังสือเดินทาง (บุคคลต่างด้าว)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดำเนินกิจการพร้อมตัวจริง
 • ใบรับรองแพทย์ของผู้ดำเนินกิจการ(ต้องระบุโรคต้องห้ามตามกฎกระทรวง ได้แก่ โรคเรื้อน, วัณโรคในระยะอันตราย, โรคเท้าช้างในระยะปรากฏ อาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม, โรคติดยาเสพติดให้โทษ อย่างร้ายแรง, โรคพิษสุราเรื้อรัง)
 • สัญญาระหว่างผู้ดำเนินกิจการ และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 3 ชุด
 • หนังสือรับรองจดทะเบียนพร้อมวัตถุประสงค์
 • หนังสือแต่งตั้ง และมอบอำนาจ ผู้ดำเนินกิจการ (ตามแบบ) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
 • สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชนของ กรรมการผู้ลงนามแต่งตั้งฯ
 • หนังสือมอบอำนาจ ถ้าผู้ขออนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการ ไม่สามารมาติดต่อด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท

เอกสารที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการต้องเตรียม

 • คำรับรอง (แบบ ยบ. 9) ต้องมาเซ็นชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่
 • ใบประกอบโรคศิลปะพร้อมสำเนา และต้องผ่านการรับรองจากสภาเภสัชกรรม
 • ทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน

อื่น ๆ

 • รูปถ่าย แผนที่ แผนผัง ของสถานที่ที่ขออนุญาต จำนวน 1 ชุด (ตามแบบ)
 • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จำนวน 5,000 บาท ชำระเงินในวันที่รับใบอนุญาต

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • งานใบอนุญาต สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 


หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

Source : www.fda.moph.go.th

Last update : By Danudet P. 2019-03-11

 

 

 

 

 

 

Last Updated on Wednesday, 13 March 2019 09:09