logotype
การเข้ามาเพื่อใช้ชีวิตในฐานะผู้สูงอายุ PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 11:13
เอกสาร
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อความสมบูรณ์
 • รูปถ่ายขนาด 2 ½ นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน /ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ)
 • ผู้ร้องต้องมีอายุตั้งแต่ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ระบุวัตถุประสงค์ว่าจะขอเข้ามาใช้ชีวิตในฐานะผู้สูงอายุหรือเกษียณ และจะไม่ทำงานในระหว่างพำนักในไทย
 • หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินหรือหลักฐานการได้รับเงินบำนาญ (ต้องมีเงินฝากไม่น้อยกว่า 200,000 บาท หรือมีรายได้/บำนาญไม่น้อยกว่าเดือนละ 65,000 บาท)
อายุวีซ่า
 • 3 เดือน สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้ครั้งเดียว (Single Entry)และ
 • 1 ปี สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้หลายครั้ง (Multiple Entries)
ค่าธรรมเนียม
 • 2,000 บาท (Single Entry)
 • 5,000 บาท (Multiple Entries)
จำนวนเงินที่คนต่างด้าวต้องมีติดตัวขณะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
 • ต้องมีเงินหรือเอกสารที่จะพึงจ่ายหรือแลกเปลี่ยนได้เป็นมูลค่าเท่ากับอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยคนละไม่น้อยกว่า 20,000 บาท ครอบครัวละไม่น้อยกว่า 40,000 บาท
ระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักร
 • ครั้งละไม่เกิน 90 วัน
การขยายระยะเวลาการพำนักในราชอาณาจักร
 • คนต่างด้าวที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะได้รับการพิจารณาขยายระยะเวลาพำนักให้อยู่ต่อไปในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาครั้งละไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้
คนต่างด้าวสามารถยื่นคำร้องได้
 • ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซอยสวนพลู ถนนสาธรใต้ กรุงเทพฯ 10120
 • โทร. 0-2287-3101- 10
 • เว็บไซต์ http://www.immigration.go.th/
 • การพิจารณาอนุมัติขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง
สถานที่ยื่นคำขอ
 • สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่
 • สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
สถานที่ติดต่อสอบถาม
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 • ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง
 • สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น
หมายเหตุ
 1. เมื่อคนต่างด้าวเดินทางเข้าประเทศไทย เจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะพิจารณาอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 90 วัน การขยายระยะเวลาพำนัก จะต้องติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 2. หากเป็นการขอขยายระยะเวลาพำนักระยะยาว คือ 1 ปี สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์การเข้าเมืองของคนต่างด้าวซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 50 ปีบริบูรณ์ ซึ่งประสงค์จะขอรับการตรวจลงตราเพื่อเข้ามาพำนักในราชอาณาจักรคราวละไม่เกิน 1 ปี รหัส O-A โดยใช้หลักเกณฑ์ว่าผู้ร้องต้องมีหลักทรัพย์เป็นเงินฝาก 800,000 บาท หรือมีรายได้/บำนาญเดือนละ 65,000 บาท หรือมีเงินฝากและรายได้รวมกันไม่น้อยกว่า 800,000 บาท)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

Source : http://www.consular.go.th/main/th

Last update : 2019-03-10

Last Updated on Sunday, 10 March 2019 10:03