logotype
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภท PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 11:09

ขาย

 • ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท
 • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน ร้อยละ 2 ของราคาประเมินทุนทรัพย์
 • ค่าอากรแสตมป์ ร้อยละ 0.5  คิดจากราคาประเมินทุนทรัพย์หรือราคาซื้อขาย แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า
 • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ร้อยละ 3.3 คิดจากราคาประเมินทุนทรัพย์หรือราคาซื้อขาย แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า
 • ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ให้ดูรายละเอียดในเรื่องภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย)

ให้

 • ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท
 • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน ร้อยละ 2 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ เว้นแต่เป็นการให้ระหว่างผู้บุพการีกับผู้สืบสันดานหรือระหว่างคู่สมรส ร้อยละ 0.5 ของราคาประเมินทุนทรัพย์เศษของหนึ่งบาทให้คิดเป็นหนึ่งบาท
 • ค่าอากรแสตมป์ ร้อยละ 0.5  คิดจากราคาประเมินทุนทรัพย์
 • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ร้อยละ 3.3 คิดจากราคาประเมินทุนทรัพย์  (ให้ดูรายละเอียดในเรื่องภาษีธุรกิจเฉพาะ)
 • ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ให้ดูรายละเอียดในเรื่องภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย) หมายเหตุ วิธีการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เหมือนเรื่องขาย
หมายเหตุ
 • กรณีที่ได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียม เหลือร้อยละ 0.5 จะต้องเป็นทายาทโดยสายเลือดทางตรง อาทิ พ่อ แม่ โอนให้ลูก / ปู่ย่า โอนให้ หลาน ในทางกลับกัน ลูก โอนให้พ่อ แม่ / หลานโอนให้ ปู่ ย่า ตา ยาย ก็ได้รับส่วนลดเช่นเดียวกัน
 • กรณีที่ได้รับการยกเว้น ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จะได้รับการยกเว้น เฉพาะการโอนกรณีพ่อ แม่ ให้ ลูก เท่านั้น / ในทางกลับกัน ลูก โอนให้พ่อ แม่ จะไม่ได้รับการยกเว้

มรดก

 • ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท
 • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน ร้อยละ 2 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ เว้นแต่เป็นการโอนมรดก ระหว่างผู้บุพการีกับผู้สืบสันดาน หรือระหว่างคู่สมรส ร้อยละ 0.5 ของราคาประเมินทุนทรัพย์
 • ค่าอากรแสตมป์ ไม่เสีย
 • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ไม่เสีย
 • ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ไม่เสีย

หมายเหตุ

 • กรณีที่ได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียม เหลือร้อยละ 0.5 จะต้องเป็นทายาทโดยสายเลือดทางตรง อาทิ พ่อ แม่ โอนให้ลูก / ปู่ย่า โอนให้ หลาน ในทางกลับกัน ลูก โอนให้พ่อ แม่ / หลานโอนให้ ปู่ ย่า ตา ยาย ก็ได้รับส่วนลดเช่นเดียวกัน

จำนองหรือบุริมสิทธิ

 • ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท
 • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน ร้อยละ 1 ของวงเงินจำนองหรือบุริมสิทธิ แต่อย่างสูงไม่เกิน 200,000 บาท ถ้าเป็นการจำนอง หรือบุริมสิทธิสำหรับการให้สินเชื่อเพื่อการเกษตรของสถาบันการเงินที่รัฐมนตรีกำหนด ร้อยละ 0.5 แต่อย่างสูงไม่เกิน 100,000 บาท
 • ค่าอากรแสตมป์ กรณีการจำนองเพื่อเป็นประกันการกู้ยืมเงิน หรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร ตราสารกู้ยืมเงิน หรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร คิดร้อยละ 0.05 บาท  แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ลักษณะตราสาร  5
 • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ไม่เสีย
 • ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ไม่เสีย

เช่า

 • ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท
 • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน ร้อยละ 1 จากจำนวนเงินค่าเช่าตลอดระยะเวลาการเช่า หากมีเงินกินเปล่าให้รวมเงินดังกล่าวเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมด้วย
 • ค่าอากรแสตมป์การเช่า คิดจากค่าเช่าตลอดเวลาที่เช่าหรือเงินกินเปล่า หรือทั้งสองอย่างรวมกันตลอดอายุการเช่า คิดร้อยละ 0.1  บาท  ตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ลักษณะแห่งตราสาร 1
 • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ไม่เสีย
 • ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ไม่เสีย

 


หน่วยงานรับผิดชอบ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

Source : http://www.dol.go.th/

Last Update : 2019-03-02

Last Updated on Saturday, 02 March 2019 10:20