logotype
การขายฝากที่ดิน PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 11:03

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท
 • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน ร้อยละ ๒ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ เศษของหนึ่งบาทให้คิดเป็นหนึ่งบาท
 • ค่าอากรแสตมป์ คิดจากราคาประเมินทุนทรัพย์หรือราคาซื้อขาย แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า โดยทุก ๒๐๐ บาท หรือเศษของ ๒๐๐ บาท เสียค่าอากรแสตมป์ ๑ บาท
 • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ (ให้ดูรายละเอียดในเรื่องภาษีธุรกิจเฉพาะ)
 • ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ให้ดูรายละเอียดในเรื่องภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย)

ค่าไถ่ถอนขายฝาก

 • ค่าธรรมเนียม แปลงละ 50 บาท
 • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ราคาประเมินที่ดินและระยะเวลาการไถ่ถอนนับจากวันที่จดทะเบียนขายฝากจนถึงวันไถ่ถอน
 • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะไม่เสีย
 • อากรแสตมป์ร้อยละ 0.5 จากราคาประเมินหรือราคาไถ่ถอน

การต่อสัญญาขายฝากที่ดิน

 • กรณีผู้รับซื้อฝากยินยอมให้ต่อสัญญาที่ทำการขายฝากที่ดิน 
  -  การยื่นคำขอจดทะเบียนขยายกำหนดเวลาไถ่จากขายฝาก (ก็คือการต่อสัญญาขายฝาก) ภายในกำหนดเวลาไถ่จากขายฝาก ผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝากต้องนำหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หนังสือสัญญาขายฝาก ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของทั้งสองฝ่าย ไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
  -  แต่หากไปยื่นคำขอจดทะเบียนฯ เมื่อพ้นกำหนดเวลาไถ่จากขายฝากไปแล้ว จะต้องมีหนังสือข้อตกลงขยายกำหนดเวลาไถ่จากขายฝากลงลายมือชื่อผู้รับซื้อฝากที่ได้ทำขึ้นก่อนสิ้นสุดกำหนดเวลาไถ่จากขายฝากไปแสดงด้วย

ค่าธรรมเนียม

 • การต่อสัญญาขายฝากแปลงละ 50 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

Source: http://www.dol.go.th/

Last Update : 2019-03-02

Last Updated on Saturday, 02 March 2019 13:43