logotype
การตรวจวิเคราะห์เครื่องสำอางและวัตถุอันตราย PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 11:01

ขอบข่ายการให้บริการ

  • ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง วัตถุอันตรายที่ใช้ทางสาธารณสุข ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ด้านเคมี และชีววิทยา ตามกฏหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2531 และมาตรฐานอื่น ๆ เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อัตราค่าบำรุง

  • อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  • อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
  • อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ทางการสาธารณสุข
  • อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการด้านกีฎวิทยาทางการแพทย์

เงื่อนไขที่ต้องทราบ

  • การขอแก้ไขเอกสาร หรือขอเอกสารรายงานผลการทดสอบเพิ่มเติม
    • ขอแก้ไขรายละเอียดตัวอย่างที่อยู่ระหว่างการทดสอบ ต้องแจ้งขอแก้ไขภายใน 7 วันทำการ หลังจากวันส่งตัวอย่าง
    • กรณีขอยกเลิกรายการทดสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจวิเคราะห์เรียบร้อยแล้ว ต้องทำหนังสือขอยกเลิกถึงผู้อำนวยการกองฯ ภายใน 2 วันทำการ หากพ้นกำหนดนี้ ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการตรวจวิเคราะห์


หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Source : www.dmsc.moph.go.th/cosmetics

Last update : By Danudet P. 2019-03-11

Last Updated on Monday, 11 March 2019 16:28