logotype
การตรวจชิ้นเนื้อ PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 10:53

ขั้นตอนการปฏิบัติ

  • ส่งหนังสือนำส่งที่ฝ่ายพิเศษสถาบันนิติเวชวิทยา
  • ส่งชิ้นเนื้อแช่ในน้ำยาฟอร์มาลิน ในวันและเวลาราชการ

เอกสารที่ใช้

  • ใบนำส่งชิ้นเนื้อพร้อมประวัติการตรวจร่างกาย การรักษาหรือการผ่าศพ

ค่าใช้จ่าย

  • ชิ้นเนื้อจากนอกหน่วยงาน ชิ้นละ 300 บาท

ระยะเวลาปฏิบัติ

  • 30 วัน

เงื่อนไข

  • ถ้าเครื่องมือใช้งานได้ตามปกติ

หมายเหตุ

  • โรงพยาบาลต่างจังหวัดส่งธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินสั่งจ่ายปลายทาง ปณ. ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ที่มา: http://www.policehospital.org/

Last Update : 2019-03-04

Last Updated on Monday, 04 March 2019 14:54