logotype
งานทะเบียนที่ดินกลาง PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 10:50

งานจดทะเบียนที่ดินกลาง มีภารกิจหน้าที่

 • รับคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เกี่ยวกับ
  • อสังหาริมทรัพย์สำหรับที่ดินที่มีโฉนด
  • ใบไต่สวน
  • หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3, น.ส.3 ก., น.ส. 3 ข.) เว้นแต่การจดทะเบียนที่ดินที่ต้องมีการประกาศหรือมีการรังวัด
  • โดยจะดำเนินการ เช่นเดียวกับสำนักงานที่ดินจังหวัด สาขา หรืออำเภอต่าง ๆ ทั่วประเทศ
  • โดยที่ท่านไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปยังจังหวัดที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่
 • รับคำขอตรวจ ค้น ถ่ายเอกสาร คำขอเกี่ยวกับราคาที่ดินทั่วประเทศ
 • รับรองราคาประเมินที่ดินเพื่อนำไปประกันตัวผู้ต้องหา หรือจำเลย ณ สถานีตำรวจ หรือศาล ประกันการศึกษาต่อการเข้าทำงาน หรือนำไปประกอบหลักฐานการกู้ยืมเงิน
 • ให้คำแนะนำ ชี้แจง อธิบายปัญหา และวิธีการดำเนินการต่าง ๆ ทั้งทางโทรศัพท์ และที่สำนักงานฯ
 • ให้ส่วนราชการหรือข้าราชการ ขอดูหรือคัดราคาประเมินที่ดินได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ เมื่อไม่ประสงค์ให้เจ้าหน้าที่คัดหรือถ่ายและรับรองเอกสาร

สามารถติดต่อได้ที่

 • สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร กรมที่ดิน
  • ตั้งอยู่ภายในบริเวณกรมที่ดิน ถนนพระพิพิธ แขวงพระราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 • เขตพื้นที่รับผิดชอบ
  • ทั่วประเทศ
 • หัวหน้างานจดทะเบียนที่ดินกลาง
  • โทร (02) 6221967
 • ติดต่อสอบถาม
  • โทร (02) 2228199, (02) 2226131-40 ต่อ 23

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

Source : http://www.dol.go.th/Pages/internet.aspx

Last Update : 2015-10-07

Last Updated on Sunday, 03 March 2019 13:44