logotype
การขออนุญาตขุดดิน-ถมดิน PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 10:45

การขออนุญาตขุดดิน-ถมดิน

 • ให้ยื่นคำร้องขออนุญาต ที่ฝ่ายโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่

เอกสารหลักฐาน

 • แบบแปลน รายละเอียดการขุดดิน ถมดิน
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต จำนวน 2-5 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หน้า-หลัง ) ผู้ขออนุญาต จำนวน 2-5 ชุด
 • สำเนาโฉนดที่ดิน ทุกหน้า (ห้ามย่อ-ขยาย) จำนวน 2-5 ชุด
 • สำเนาใบอนุญาตในผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จำนวน 1 ชุด
 • สำเนารับรองเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จำนวน 1 ชุด
 • กรณีผู้ขออนุญาตมิได้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (ขุดดิน-ถมดินในที่ดินของผู้อื่น) เพิ่มหลักฐาน ดังนี้
  • หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน เจ้าของที่ดิน จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของที่ดิน จำนวน 1 ชุด
 • กรณีผู้ขออนุญาตมิได้ยื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง เพิ่มหลักฐาน ดังนี้
  • หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10-30 บาท จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

Source: http://www.dol.go.th/

Last Update : 2019-03-02

Last Updated on Saturday, 02 March 2019 13:39