logotype
กรณีบัตรทองหาย PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 10:45

ปัจจุบัน มีนโยบายใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรทองครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้ใช้สำเนาสูติบัตรแทน จึงไม่ต้องติดต่อขอทำบัตรทองใหม่แล้ว

 


หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา : www.nhso.go.th

Last Update 11 March 2562

Last Updated on Monday, 11 March 2019 09:53