logotype
การขออนุญาตทำการค้าที่ดิน PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 10:43

เอกสารหลักฐาน

 • กรณีบุคคลธรรมดา
  • บัตรประจำตัว
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • กรณีนิติบุคคล ได้แก่ บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือ นิติบุคคลอื่น
  • เอกสารก่อตั้งนิติบุคคล
  • หนังสือสำคัญการให้อำนาจทำการแทนนิติบุคคล
  • หนังสือบริคณห์สนธิ
  • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยแสดงสัญชาติและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกคนที่นายทะเบียนพาณิชย์รับรองแล้วในปัจจุบัน
  • รายงานการประชุมของนิติบุคคล
  • บัตรประจำตัวของกรรมการ หรือผู้แทนนิติบุคคล
 • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ( น.ส.3 น.ส.3 ก. น.ส. 3 ข. )
 • หลักฐานการได้มาของที่ดินที่ขออนุญาต
 • สัญญาจะซื้อจะขาย
 • สัญญาวางมัดจำ
 • สัญญาซื้อขาย
 • โครงการประกอบด้วย ชื่อผู้ขอทำการค้าที่ดิน ที่อยู่ หรือที่ตั้งของสำนักงานที่ดินที่ขอทำการค้าที่ดิน วิธีดำเนินการ การปรับปรุงที่ดิน
 • การจัดให้มีสาธารณูปโภค การจัดให้มีบริการสาธารณะ วิธีการจำหน่าย และกำหนดการเริ่มต้นโครงการและเวลาสิ้นสุด
 • แผนผังของที่ดินที่จะขาย หรือแบ่งขาย และแผนผังสังเขปแสดงตำแหน่งของที่ดิน
 • แบบคำขออนุญาตทำการค้าที่ดิน

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าคำขอรายละ 500 บาท
 • ค่าอนุญาตไร่ละ 20 บาท เศษของไร่คิดเป็นหนึ่งไร่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

Source: http://www.dol.go.th/lo/tratland/p4.htm

Last Update : 2019-03-03

Last Updated on Sunday, 03 March 2019 10:28