logotype
การตรวจไดอะตอม PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 10:30

ขั้นตอนการปฏิบัติ

  • งานภายในสำนักงานแพทย์ใหญ่ ติดต่องานนิติพยาธิ ชั้น 2 อาคารสถาบันนิติเวชวิทยา
  • งานภายนอกสำนักงานแพทย์ใหญ่ ติดต่อที่ รับ-ส่ง หนังสือฝ่ายพิเศษ

เอกสารที่ใช้

  • ใบคำร้องตรวจวิเคราะห์ พร้อมวัตถุพยาน

ค่าใช้จ่าย

  • 500 บาท ต่อหนึ่งชิ้นเนื้อ

ระยะเวลาปฏิบัติ

  • 30 วันทำการ ต่อหนึ่งชิ้นเนื้อ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ที่มา: http://www.policehospital.org/

Last Update : 2019-03-04

Last Updated on Monday, 04 March 2019 14:47