logotype
การรังวัด แบ่งแยก รวม สอบเขตที่ดิน PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 10:28

 

หลักฐานประกอบการขอรังวัด แบ่งแยก หรือสอบเขตโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

 • บัตรประจำตัว ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

หลักฐานประกอบการขอรังวัดรวมโฉนดที่ดิน

 • บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • โฉนดที่ดินที่จะขอรวม ต้องมีลักษณะดังนี้
  • ต้องเป็นหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ประเภทเดียวกัน เว้นแต่ โฉนดแผนที่ กับโฉนดที่ดินให้รวมกันได้
  • ต้องมีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในโฉนดที่ดินเหมือนกันทุกฉบับและต้องยังมีชีวิตอยู่ทุกคน
  • ต้องเป็นที่ดินติดต่อผืนเดียวกัน ในจังหวัดและสำนักงานที่ดินเดียวกัน

ขั้นตอนการรังวัด แบ่งแยก รวม สอบเขตที่ดินที่ดิน

 

 • รับบัตรคิวจากประชาสัมพันธ์
 • รับคำขอสอบสวน ชำระเงินค่าธรรมเนียมคำขอ
 • ส่งฝ่ายรังวัดดำเนินการ นัดวันทำการรังวัด กำหนดตัวช่างรังวัด กำหนดเงินมัดจำรังวัด
 • ค้นหารายชื่อเจ้าของที่ดินข้างเคียง และพิมพ์หนังสือแจ้งข้างเคียง
 • รับหนังสือแจ้งข้างเคียง วางเงินมัดจำรังวัด รับหลักเขตที่ดิน
 • ช่างรังวัดออกไปทำการรังวัดตามวันที่กำหนดไว้
 • คำนวณเนื้อที่ และเขียนรูปแผนที่ในโฉนดที่ดิน
 • ส่งเรื่องรังวัดคืนฝ่ายทะเบียน เรียกผู้ขอมาจดทะเบียน
 • สอบสวนจดทะเบียนแบ่งแยก
 • ตรวจอายัด
 • ชำระเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และค่าโฉนด
 • แก้รายการทะเบียน และจดทะเบียนแบ่งแยก
 • สร้างโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยก
 • เสนอเจ้าพนักงานที่ดินลงนามและประทับตรา
 • แจกโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยก

ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์

 • ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ 30 บาท
 • ที่ดินเนื้อที่เกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกิน ไร่ละ เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่ 2 บาท

ค่าธรรมเนียมการพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์

 • ถ้าเรียกเป็นรายแปลง แปลงละ 30 บาท
 • ถ้าเรียกเป็นรายวัน วันละ 30 บาท
 • ค่าคัดหรือจำลองแผนที่ แปลงละ 30 บาท
 • ค่าคำนวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ 30 บาท
 • ค่าจับระยะ แปลงละ 10 บาท

ค่าธรรมเนียมออกโฉนดที่ดิน

 • ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ 50 บาท
 • ที่ดินเนื้อที่เกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกิน ไร่ละ เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่ 2 บาท

ค่าธรรมเนียมรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน

 • ถ้าเรียกเป็นรายแปลง แปลงละ 40 บาท
 • ถ้าเรียกเป็นรายวัน วันละ 40 บาท
 • ค่าคัดหรือจำลองแผนที่ แปลงละ 30 บาท
 • ค่าคำนวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ 30 บาท
 • ค่าจับระยะ แปลงละ 10 บาท

ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด

 • ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท
 • ค่ามอบอำนาจ เรื่องละ 20 บาท
 • ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศ แปลงละ 10 บาท
 • ค่าพยานให้แก่พยาน คนละ 10 บาท
 • ค่าหลักเขต หลักละ 15 บาท

การคิดค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน

 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินที่ผู้ขอจะต้อชำระตามกฎหมาย (กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 และ 48 ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497) มีดังนี้
  • ค่าธรรมเนียมรังวัด
  • เกี่ยวกับโฉนดที่ดิน แปลง/วัน/ละ 40 บาท

เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แปลง/วัน/ละ 30 บาท ค่าหลักเขตที่ดิน หลักละ 15 บาท (ตามที่ใช้จริง)

 

 • ค่าใช้จ่ายในการรังวัดลักษณะเหมาจ่าย ดังนี้
  • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าส่งหมายข้างเคียงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 100 บาท
  • ค่าป่วยการเจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ วันละ 50 บาท
  • ค่าพาหนะพนักงานเจ้าหน้าที่และคนงานรังวัด วันละไม่เกิน 800 บาท
  • ค่าคนงานรังวัด คน/วัน 200 บาท หรือ 250 บาท (ตามเขตจังหวัดที่กระทรวงการคลังกำหนด) ทั้งนี้

การกำหนดวันทำการรังวัดตามข้อ 3.3 และ 3.4 กำหนดตามจำนวนเนื้อที่

 

 • การรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน
  • เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ เวลาทำการ 1 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 1,950 บาท
  • เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ เวลาทำการ 2 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 3,750 บาท
  • เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ เวลาทำการ 3 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 5,550 บาท
  • เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ เวลาทำการ 4 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 7,350 บาท
  • เนื้อที่ไม่เกิน 100 ไร่ เวลาทำการ 5 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 9,150 บาท
  • เนื้อที่ไม่เกิน 150 ไร่ เวลาทำการ 6 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 10,950 บาท
  • เนื้อที่เกิน 150 ไร่ เวลาทำการ 7 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 12,750 บาท
 • การรังวัดเกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์
  • เนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ เวลาทำการ 1 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 1,450 บาท
  • เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ เวลาทำการ 2 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 2,750 บาท
  • เนื้อที่ไม่เกิน 100 ไร่ เวลาทำการ 3 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 4,050 บาท
  • เนื้อที่ไม่เกิน 150 ไร่ เวลาทำการ 4 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 5,350 บาท
  • เนื้อที่เกิน 150 ไร่ เวลาทำการ 5 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 6,650 บาท

หมายเหตุ

 • ให้ใช้สำหรับพื้นที่โล่งเตียน
 • ส่วนพื้นที่ชุมชุน ที่นา ที่ไร่ ที่สวน ที่มีแนวเขตคดโค้งและมีปัญหาอุปสรรค ซึ่งต้องแก้ไขตามหลักวิชาการรังวัดและทำแผนที่ เช่น หมุดหลักฐานโครงงานแผนที่สูญหาย จำกัดเนื้อที่ ให้เพิ่มจำนวนวันทำการรังวัด 1 วัน
 • ในกรณีรังวัดออกโฉนดที่ดิน หากมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) ให้เพิ่มค่าพาหนะ 1 วัน
 • สำหรับการรังวัดแบ่งแยก (จัดสรร) ให้ทำการรังวัดและปักหลักเขต ให้คำนวณวันทำการทุก 12 แปลงต่อหนึ่งวัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

Last Update : 2015-10-07

Last Updated on Wednesday, 07 October 2015 15:36