logotype
การตรวจหาหมู่เลือด (A.B.O.) PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 10:27

ขั้นตอนการปฏิบัติ

  • ตรวจเฉพาะงานภายในสถาบันนิติเวช

เอกสารที่ใช้

  • ใบคำร้องขอตรวจวิเคราะห์ พร้อมวัตถุพยาน

ค่าใช้จ่าย

  • หมู่เลือด

ระยะเวลาปฏิบัติ

  • หมู่เลือดปกติ 2 วันทำการ

เงื่อนไข

  • ตรวจได้วันละไม่เกิน 20 ราย

หมายเหตุ

  • ในกรณีที่เลือดไม่เน่าหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ที่มา: http://www.policehospital.org/

Last Update : 2019-03-05

Last Updated on Tuesday, 05 March 2019 13:19