logotype
การตรวจหาสารพันธุกรรม DNA (STR) และการตรวจสารพันธุกรรม (mitochondria DNA) PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 10:25

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 • งานภายในสำนักงานแพทย์ใหญ่ ติดต่องานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน ในวันและเวลาราชการ
 • งานภายนอกสำนักงานแพทย์ใหญ่ ติดต่อที่ รับ-ส่งหนังสือฝ่ายพิเศษ ในวันและเวลาราชการ
 • ตรวจเป็นรายบุคคล ติดต่องานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน ในวันและเวลาราชการ

เอกสารที่ใช้

 • ใบคำร้องขอตรวจวิเคราะห์ พร้อมวัตถุพยาน

ค่าใช้จ่าย

 • STR รายละ 3,000 บาท
 • mitochondrial รายละ 5,000 บาท

ระยะเวลาปฏิบัติ

 • 15 วันทำการ

เงื่อนไข

 • ภายใต้สภาพงานเข้าปกติ และตามลำดับงานเข้า

หมายเหตุ

 • วัตถุพยานส่งตรวจ
  • เลือด
  • กระดูก
  • เส้นผม
 • กรณีรายบุคคล ตรวจหาความสัมพันธ์ พ่อ-แม่-ลูก ต้องมาเจาะเลือดที่สถาบันนิติเวชวิทยา
 • ในกรณีเป็นคดีมีพนักงานสอบสวน

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ที่มา: http://www.policehospital.org/

Last Update : 2019-03-05

Last Updated on Tuesday, 05 March 2019 13:18