logotype
การตรวจสอบที่ดินที่ถูกเวนคืนและการรับค่าทดแทน PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 10:12

การเวนคืนที่เพื่อจัดสร้างสาธารณูปโภคของทางภาครัฐ

หลักฐานที่ต้องใช้
 • เอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดิน (โฉนด, น.ส.3 ฯ) พร้อมสำเนาภาพถ่าย 1 ชุด
 • แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งที่ดิน จำนวน 1 ชุด
 • บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของที่ดิน พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • ถ้าไม่ใช่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน (พร้อมติดอากรแสตมป์)
 • กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ สกุล ต้องนำหลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลง พร้อมสำเนา 1 ชุด
สถานที่ติดต่อ
 • กรณีเป็นผู้อาศัยที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถติดต่อได้ที่
 • กองจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา
 • ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)
 • ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
 • กรณีเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตต่างจังหวัดต้องพิจารณาก่อนว่าที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานใด
 • องค์การบริหารส่วนตำบล, เทศบาล, องค์การบริหารส่วนจังหวัด, อำเภอ, จังหวัด
 • ทุกหน่วยงานข้างต้นนั้น จะมีฝ่ายโยธาประจำอยู่ในพื้นที่การปกครองสามารถติดต่อได้โดยตรงในพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่ได้


หมายเหตุ
การตรวจสอบแนวเขตเวนคืนดังกล่าว สามารถตรวจสอบได้เฉพาะโครงการเวนคืนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครหน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

Source:

 • http:// www.bma.go.th
 • http://203.155.220.118/info/BMAService/BMAService4_8.asp

Last Update : 2019-03-03

Last Updated on Sunday, 03 March 2019 10:51