logotype
กรณีทำบัตรทองครั้งแรก PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 10:07
บัตรประจำตัวประชาชน สามารถใช้แทนบัตรทองได้ กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี  ให้ใช้สำเนาสูติบัตรแทน

หลักฐานที่ใช้ในการติดต่อ

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ กรณีเด็กต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาใบสูติบัตร หรือใบเกิดแทน
  • สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ขอมีชื่ออยู่

หลักฐานที่ใช้ในการติดต่อหากไม่สามารถติดต่อขอทำบัตรได้ด้วยตนเอง

  • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี บิดา-มารดา สามารถไปทำบัตรทองให้บุตรได้โดยไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากบุตร
  • กรณีบุตรอายุ 15 ปีขึ้นไป บิดา-มารดา ไปทำบัตรทองให้บุตรได้ แต่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนจากบุตรก่อน โดยหนังสือมอบอำนาจต้องเป็นรูปแบบที่เจ้าหน้าที่เขตกำหนดไว้
  • กรณีบรรลุนิติภาวะแล้ว ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ

*** หลังจากยื่นดำเนินการเสร็จแล้ว สิทธิ์บัตรทองจะเกิดต้องรอประมาณ 30 วัน สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่หมายเลขสายด่วน 1330 ว่า ณ ตอนนั้นสิทธิ์เกิดแล้วหรือไม่ ตรวจสอบได้ในวันที่ 15 หรือวันที่ 28 ของเดือน  แต่หากเกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาในระหว่างที่รอการเกิดสิทธิ์ก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยติดต่อได้ที่หน่วยบริการที่ระบุในบัตร นำบัตรประจำตัวประชาชน ,สำเนาทะเบียนบ้านยื่นต่อทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด้วย

กรณีพักอาศัยอยู่จริงไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน

จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลที่ตนไปพักอาศัยอยู่ พร้อมหนังสือรับรองของเจ้าบ้าน หากเป็นบ้านเช่าหรือหอพักใช้เอกสารหลักฐานอื่น ๆเช่น สัญญาเช่าที่พัก ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำ ใบเสร็จรับเงินค่าโทรศัพท์บ้าน ที่แสดงว่าผู้ขอลงทะเบียนพักอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆ จริง

หมายเหตุ

  • เวลาการใช้บริการบัตรทอง
    • โรงพยาบาลได้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยบริการ ให้บริการแก่ผู้ป่วยทุกวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 07.00 ถึง 17.00 น. เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ นอกเหนือจากเวลาที่กำหนดนี้ โรงพยาบาลจะให้บริการผู้ป่วยในกรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉินเท่านั้น เนื่องจากจำนวนแพทย์และพยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่อื่น ๆ จะมีจำนวนน้อยกว่าในเวลาราชการ แต่ละโรงพยาบาลก็อาจจะกำหนดวันและเวลา ในการให้บริการที่แตกต่างกันออกไป โดยทางโรงพยาบาลจะปิดป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้รับบริการทราบอยู่แล้ว ถ้าหากไม่ฉุกเฉินจริง ๆ แนะนำให้ไปใช้บริการในวันเวลาราชการ
    • การคลอด ไม่ถือว่าเป็นกรณีฉุกเฉินและใช้สิทธิบัตรทองไม่ได้ เนื่องจาก ตามปกติแล้ว แพทย์จะกำหนดวันคลอดที่ใกล้เคียงให้ ซึ่งผู้ตั้งครรภ์ไม่ควรเดินทางในช่วงใกล้คลอด เพราะอาจเกิดอันตรายต่อผู้ตั้งครรภ์และทารกได้ และเมื่อครบกำหนดแล้วจะมีการเจ็บ เตือน ซึ่งมีเวลาเพียงพอให้เดินทางไปหน่วยบริการที่ระบุในบัตรทองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีครรภ์แรก ยกเว้นแต่ว่าเป็นการคลอดก่อนกำหนดหรือไม่เป็นไปตามที่แพทย์คาดคะเนไว้ หากภรรยาคลอดในหน่วยบริการที่ฝากครรภ์อยู่ ซึ่งไม่ใช่หน่วยบริการที่ระบุในบัตร ไม่ถือว่าเป็นกรณีฉุกเฉิน ก็จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย หรือค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด

 


หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา : www.nhso.go.th

Last Update 11 March 2562

Last Updated on Monday, 11 March 2019 09:50