logotype
กรณีเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 10:02

แนวทางการลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพของกลุ่มนักเรียน นักศึกษา

เนื่องจากนักเรียน นักศึกษา มีเวลาอยู่ที่โรงเรียนเพียงในเวลาเรียนเวลาส่วนใหญ่อยู่กับครอบครัว การลงทะเบียนเลือกหน่วยประจําในสถานบริการใกล้สถานศึกษา ซึ้งต่างจากหน่วยบริการประจําของครอบครัว จึงทําให้อาจเกิดความไม่สะดวกเมื่อเจ็บป่วยอยู่กับบ้าน หรือในครอบครัวมีคนเจ็บป่วยพร้อมกันหลายคน

ดังนั้นการลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจําของนักเรียน จึงขอให้มาจากการยินยอมของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองเป็นหลัก ประกอบกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขากรุงเทพมหานคร ได้รับความร่วมมือจากกรุงเทพมหานคร ให้จัดตั้งศูนย์บริการงานทะเบียนประจําสํานักงานเขต 50 เขตซึ่งครอบคลุมทุกพื้นที่แล้วนั้น ดังนั้นสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขากรุงเทพมหานคร บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ยื่นเอกสารแทนนักเรียน และนักศึกษา ที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเลือกหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจํา ให้ไปดําเนินการด้วยตนเองที่ศูนย์บริการงานทะเบียนประจําสํานักงานเขต 50 แห่ง

สถานศึกษาต่างๆ ไม่ต้องดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียนบัตรทองให้นักเรียน และนักศึกษาเป็นกลุ่ม โดยให้ดําเนินการเองเป็นรายบุคคล

หลักฐานประกอบการลงทะเบียน
  1. สําเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง หรือสำเนาสูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำก่วา 15 ปี) ผู้ปกครองเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง และแนบสําเนาบัตรประชาชนของผูต้ปกครองด้วย
  2. สําเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
  3. หลักฐานที่ใช้แสดงการรับรองการพักอาศัยอยู่จริงในกรุงเทพฯ (กรณีทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัด) ดังนี้
  4. หนังสือรับรองของเจ้าบ้าน พร้อมแนบสําเนาทะเบียนบ้านที่ไปพักอาศัยอยู่และเจ้าบ้านเซ็นรับรองสําเนาเอกสาร
  5. หนังสือรับรองของผู้นําชุมชนในพื้นที่พักอาศัยอยู่ พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวของผู้นําชุมชนและเซ็นรับรองสําเนาเอกสาร
  6. หนังสือรับรองของผู้ว่าจ้างหรือนายจ้าง พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ว่าจ้างหรือนายจ้าง และเซ็นรับรองสําเนาเอกสาร
  7. เอกสารหรือหลักฐานอื่น เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าสาธารณูปโภค ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก สัญญาเช่าที่พัก ที่ระบุว่าบุคคลนั้นมีถิ่นที่อยู่หรือพักอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆหน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา : www.nhso.go.th

Last Update 11 March 2562

Last Updated on Monday, 11 March 2019 10:01