logotype
การทำบัตรทอง กรณีลาออกจากงาน PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 10:00

ขั้นตอนการดำเนินการ

กรณีลาออกจากงานยังได้รับสิทธิการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคมต่ออีก 6 เดือน หลังจากพ้นระยะเวลาคุ้มครอง 6 เดือนแล้ว สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

 1. ติดต่อสำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่ หรือหมายเลขสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1330 เพื่อตรวจสอบสิทธิ ดังนี้
  1.1.หากสิทธิว่าง นั่นหมายความว่าไม่สามารถใช้สิทธิการรักษาพยาบาลจากประกันสังคมได้แล้ว สามารถลงทะเบียนเพื่อขอมีบัตรทองได้เลย
  1.2.หากยังติดสิทธิของประกันสังคมอยู่ ต้องติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่เพื่อขอหนังสือรับรองการหมดสิทธิการรักษาพยาบาลประกันสังคมเป็นเอกสารแนบในการทำบัตรทอง
 2. ขั้นตอนการทำบัตรทองหลังจากตรวจสอบสิทธิ์แล้ว
  2.1.  ติดต่อสถานีอนามัย หรือ สำนักงานเขต 19 แห่ง ที่สามารถทำบัตรทองได้ เพื่อลงทะเบียนขอมีบัตรทอง พร้อมเอกสาร ดังนี้
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำร้อง
  - สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน ซึ่งมีลายมือชื่อของเจ้าบ้านรับรอง กรณีที่พักอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน หรือ
  - ใบเสร็จค่าน้ำ ค่าไฟ  ค่าโทรศัพท์ ที่มีชื่อตนเอง
  - หนังสือรับรองการหมดสิทธิการรักษาพยาบาลจากประกันสังคม (ถ้ามี)                 
  2.2. ระยะเวลาการเกิดสิทธิหลังจากลงทะเบียนไปแล้ว รอบการอนุมัติมี 2 ครั้ง / เดือน  คือ
  - กรณีลงทะเบียนขอมีบัตรทองในวันที่ 1-10 ของเดือน สิทธิเกิดในวันที่ 15 ของเดือนนั้น
  - กรณีลงทะเบียนขอมีบัตรทองในวันที่ 11-22  ของเดือน สิทธิเกิดในวันที่ 28 ของเดือนนั้น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา : www.nhso.go.th

Last Update 11 March 2562

Last Updated on Monday, 11 March 2019 10:06