logotype
การเปลี่ยนสถานพยาบาลในบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 09:59

กรณีที่โรงพยาบาลยกเลิกการเข้าร่วมโครงการบัตรทอง 30 บาท

ขั้นตอนการดำเนินการ
  • โรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบว่าโรงพยาบาลจะยกเลิการเข้าร่วมโครงการบัตรทอง 30 บาท หรือออกเป็นหนังสือแจ้งให้ทราบ
  • หากไม่ได้รับทราบการแจ้งจากทางโรงพยาบาล สำนักงานหลักประกันสุขภาพ จะเลือกโรงพยาบาลให้อัตโนมัติ
  • เขตกทม.สามารถที่จะลงทะเบียนเปลี่ยนใหม่ได้ที่สำนักงานเขต
  • ต่างจังหวัดไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้ต้องใช้บริการบัตรทองตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพระบุไว้ให้เท่านั้น

 


หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา : www.nhso.go.th

Last Update 11 March 2562

Last Updated on Monday, 11 March 2019 10:35