logotype
วิธีการใช้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 09:49

ผู้มีสิทธิสามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ที่หน่วยบริการอื่นนอกเหนือหน่วยประจำครอบครัวได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง  โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

กรณีประสบอุบัติเหตุทั่วไป

 • ควรเข้ารับการรักษายังหน่วยบริการของรัฐหรือเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ และอยู่ใกล้ที่สุด

 • แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิพร้อมแสดงเอกสารประกอบ  ได้แก่  บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า  บัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นใดที่ราชการออกให้และมีรูปถ่าย  หากเป็นเด็กใช้สูติบัตร (ใบเกิด)

กรณีประสบภัยจากรถ

ผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิบัตรทองต่อเนื่องจากค่าเสียหายเบื้องต้นที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ หรือบริษัทประกันภัยเป็นผู้จ่ายโดย

 1. เข้ารับการรักษายังหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ
  - แจ้งใช้สิทธิพร้อมหลักฐานประกอบ  ได้แก่  บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า  บัตรประจำตัวประชาชน  หรือหลักฐานอื่นใดที่ราชการออกให้และมีรูปถ่าย  (หากเป็นเด็กใช้สูติบัตร) สำเนา พ.ร.บ.รถที่ประสบภัย
  - หากมีความเสียหายเกินค่าเสียหายเบื้องต้น  ให้ผู้ป่วยสำรองจ่ายแล้วไปรับคืนจากบริษัทประกันภัยของคู่กรณี  (กรณีได้ข้อยุติว่ารถคู่กรณีเป็นฝ่ายผิด)
 2. เข้ารับการรักษายังหน่วยบริการที่ไม่เข้าร่วมโครงการ
  - แจ้งใช้สิทธิบัตรพร้อมหลักฐานประกอบได้แก่  บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า  บัตรประจำตัวประชาชน  หรือหลักฐานอื่นใดที่ราชการออกให้และมีรูปถ่าย  (หากเป็นเด็กใช้สูติบัตร) สำเนา พ.ร.บ.รถที่ประสบภัย
  - ติดต่อสายด่วน สปสช. 1330 เพื่อประสานหาเตียงรองรับ  ในการใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่อเนื่อง
  - หากมีความเสียหายเกินค่าเสียหายเบื้องต้น  ให้ผู้ป่วยสำรองจ่ายแล้วไปรับคืนจากบริษัทประกันภัยของคู่กรณี  (กรณีได้ข้อยุติว่ารถของคู่กรณีเป็นฝ่ายผิด)

หมายเหตุ : ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ไม่ได้กำหนดให้โรงพยาบาลเรียกเก็บแทนผู้ประสบภัยหน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา : www.nhso.go.th

Last Update 11 March 2562

Last Updated on Monday, 11 March 2019 10:16