logotype
การขออนุญาตเปิดร้านนวดแผนโบราณและจัดตั้งกิจการสปา PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 08:37

ขั้นตอนที่ 1 ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

หลักฐานที่ต้องใช้

 1. บัตรประจำตัว และสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอใบอนุญาต
 2. บัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านผู้จัดการหากไม่ใช่บุคคลเดียวกับผู้ถือใบอนุญาต
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน ของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ
 4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแสดงบัตรประจำตัวของผู้แทนนิติหากผู้ขอเป็นนิติบุคคล
 5. หลักฐานที่ใช้แสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ สามารถใช้ ประกอบการนั้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
 6. หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มีกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ)
 7. หนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นคำขอด้วยตนเอง)
 8. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
 9. อื่นๆ (ระบุ)

ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตเปิดกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการในข้อ 1 หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

 • พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 1,000 บาท
 • พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร คิดเพิ่มตารางเมตรละ 50 บาท

โดยให้คิดพื้นที่เป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน10,000 บาท

สถานที่จดทะเบียน

 • ในกรุงเทพฯ จดได้ที่สำนักงานเขต
 • ในต่างจังหวัดให้ติดต่อที่ สำนักงานเทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบล

ขั้นตอนที่ 2 ติดต่อ ขอใบรับรองมาตรฐานการประกอบกิจการเพื่อสุขภาพ ที่กระทรวงสาธารณสุข

เอกสารหลักฐาน

 1. แผนผังอาคารที่ตั้งสถานประกอบการ จำนวน 2 ชุด
 2. แผนที่แสดงบริเวณที่ตั้งสถานประกอบการ จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ร้องขอ จำนวน 1 ฉบับ
 4. หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของอาคารหรือสถานที่ที่ตั้งสถานประกอบการในกรณีที่ผู้ร้องขอใบรับรองมาตรฐานไม่ใช่เจ้าของอาคารหรือสถานที่ตั้งสถานประกอบการ
 5. สำเนาใบประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำเนินการและผู้ให้บริการทุกคน คนละ 1 ฉบับ
 6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดำเนินการและผู้ให้บริการทุกคน คนละ 1 ฉบับ
 7. สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้ดำเนินการและผู้ให้บริการทุกคน คนละ 1 ฉบับ
 8. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการแก้ชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น
 9. ใบอนุญาตการใช้อาคารซึ่งออกโดยโยธาธิการเขต/จังหวัด
 10. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ (ถ้ามี)
 11. ภาพถ่ายสถานประกอบการกำหนดรายการละ 2-4 ภาพ ดังต่อไปนี้
  • อาคารภายนอกและที่มองเห็นป้ายชื่อสถานประกอบการ
  • ทางเช้าและบริเวณต้อนรับ
  • ห้องผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า ชาย-หญิง/ตู้เก็บเสื้อผ้าหรือทรัพย์สิน ของมีค่า
  • ห้องบริการทุกห้องตามรายการบริการ (แสดงรายละเอียดของอุปกรณ์บริการภายใน)
  • ห้องน้ำ-ห้องส้วม แยกส่วนชาย-หญิง
  • อ่างล้างมือ
  • ห้องหรือบริเวณเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับให้บริการ
  • ห้องอบไอน้ำ อบความร้อน อ่างน้ำวน บ่อน้ำร้อน บ่อน้ำเย็น
  • ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์
  • บริเวณซักล้าง
  • บริเวณกำจัดขยะและน้ำเสีย
  • ห้องพักพนักงาน
  • อุปกรณ์ปฐมพยาบาล

สถานที่ติดต่อ

 • กทม. ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข
 • ตจว. ติดต่อ สนง.สาธารณสุขจังหวัด

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณะสุข

Source : http://hss.moph.go.th

Last Update : 2019-03-12

Last Updated on Tuesday, 12 March 2019 11:36