logotype
การจัดสปาเพื่อสุขภาพ PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 08:22

สถานที่ยื่นคำขอ

 • กรณีอยู่ต่างจังหวัด
  • ผู้ประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ณ สำนักงานเทศบาล/สำนักงาน อบต./ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • กรณีอยู่กรุงเทพมหานคร
  • ผู้ประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ณ สำนักงานเขต

เอกสารหลักฐานต่างๆเพื่อประกอบการพิจารณา

 1. แผนผังอาคารที่ตั้งสถานประกอบการ จำนวน 2 ชุด
 2. แผนที่แสดงบริเวณที่ตั้งสถานประกอบการ จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)จำนวน 1 ฉบับ
 4. หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของอาคารหรือสถานที่ที่ตั้งสถานประกอบการในกรณีที่ผู้ร้องขอใบรับรองมาตรฐานไม่ใช่เจ้าของอาคารหรือสถานที่ตั้งสถานประกอบการ
 5. สำเนาใบประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำเนินการและผู้ให้บริการทุกคน คนละ 1 ฉบับ
 6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดำเนินการและผู้ให้บริการทุกคน คนละ 1 ฉบับ
 7. สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้ดำเนินการและผู้ให้บริการทุกคน คนละ 1 ฉบับ
 8. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการแก้ชื่อ – สกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น
 9. ใบอนุญาตการใช้อาคารซึ่งออกโดยโยธาธิการเขต/จังหวัด
 10. ภาพถ่ายสถานประกอบการ (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)
 11. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ (ถ้ามี)

ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต

 1. ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคำขอ ถ้าเอกสารไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น (หากราชการส่วนท้องถิ่นยังมิได้มีการตราข้อกำหนดเรื่องดังกล่าว ให้พิจารณาเอกสารตามความจำเป็น)ราชการส่วนท้องถิ่นจะแจ้งผู้ยื่นคำขอเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติมภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ ถ้าไม่แก้ไขจะถือว่าผู้ยื่นคำขอสละสิทธิ์การขอรับใบอนุญาต
 2. การตรวจสอบสถานที่ด้านสุขลักษณะ(กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน)เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมอบให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขเป็นผู้ตรวจสอบ โดยต้องตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการที่กำหนดในข้อกำหนดของท้องถิ่น แล้วเสนอความเห็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าสมควรอนุญาต/ไม่อนุญาต
 3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาข้อเสนอของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและออกคำสั่งอนุญาต/ไม่อนุญาต
 • กรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาอนุญาต
  • ผู้ยื่นคำขอต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตามอัตราที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น(มาตรา65) ใบอนุญาตที่ได้รับใช้ได้เฉพาะในเขตท้องถิ่นนั้น
  • ใบอนุญาตจะมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และต้องต่ออายุก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (มาตรา 55)
  • ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย ณ สถานประกอบการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ (มาตรา 57)
  • ส่วนกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ในสาระสำคัญ ต้องขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้ทราบว่าใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด (มาตรา 58)
 • หากมีคำสั่งไม่อนุญาต
  • จะต้องทำหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอทราบถึงเหตุผลที่พิจารณาไม่อนุญาต เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ยื่นคำขอ ได้โต้แย้งหรือแสดงหลักฐาน หากไม่เห็นด้วยกับเหตุผลที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ทราบ

4. การพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต ต้องดำเนินการภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และกรณีที่จำเป็นต้องขยายระยะเวลาดังกล่าว จะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอได้ทราบเหตุผลด้วย ซึ่งการขยายเวลาจะขยายได้ไม่เกิน 2 ครั้งๆละไม่เกิน 15 วัน

สถานที่สำหรับตั้งสถานประกอบการ

 1. ตั้งอยู่ในทําเลที่มีความสะดวกปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่อยู่ใกล้ชิดศาสนสถานในระยะที่จะก่อให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติศาสนกิจ
 2. ในกรณีที่ใช้พื้นที่ประกอบกิจการสปาในอาคารเดียวกันกับการประกอบกิจการอื่นซึ่งมิใช่กิจการสถานบริการ ต้องแบ่งสถานที่ให้ชัดเจน และกิจการอื่นต้องไม่กระทบกระเทือนต่อการให้บริการในกิจการสปาเพื่อสุขภาพนั้น
 3. พื้นที่สถานประกอบการจะต้องไม่อยู่ในพื้นที่ติดต่อกับสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
 4. กรณีสถานประกอบการ มีการให้บริการหลายลักษณะรวมอยู่ในอาคารเดียวกันหรือสถานที่เดียวกัน จะต้องมีการแบ่งสัดส่วนให้ชัดเจน และแต่ละสัดส่วนจะต้องมีพื้นที่และลักษณะตามมาตรฐานของการให้บริการแต่ละประเภท
 5. การจัดบริเวณที่ให้บริการเฉพาะบุคคล จะต้องไม่ให้มิดชิดหรือลับตาจนเกินไป
 6. พื้นที่ให้บริการทั้งภายในและภายนอกสถานที่ประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพต้องสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ
 7. อาคารต้องทําด้วยวัสดุที่มั่นคงถาวรไม่ชํารุด และไม่มีคราบสิ่งสกปรก
 8. บริเวณพื้นที่ที่มีการใช้นํ้าในการให้บริการ พื้นควรทําด้วยวัสดุที่ทําความสะอาดง่ายและไม่ลื่น
 9. จัดให้มีแสงสว่างที่เพียงพอในการให้บริการแต่ละพื้นที่
 10. จัดให้มีการระบายอากาศเพียงพอ
 11. มีการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและนํ้าเสียที่ถูกหลักสุขาภิบาล
 12. มีการควบคุมพาหะนําโรคอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
 13. จัดให้มีห้องอาบน้ำ ห้องส้วม อ่างล้างมือ ห้องผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าและตู้เก็บเสื้อผ้าที่สะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภัยอย่างเพียงพอและควรแยกส่วนชาย หญิง
 14. จัดให้มีการตกแต่งสถานที่ที่เหมาะสม โดยจะต้องไม่มีลักษณะที่ทําให้เสื่อมเสียศีลธรรม หรือขัดต่อวัฒนธรรมและประเพณีอันดี

ผู้ดําเนินการ

 • ผู้ประกอบการกิจการสปาเพื่อสุขภาพต้องจัดให้มีผู้ดําเนินการคนหนึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการดําเนินการสถานประกอบการนั้นผู้ดําเนินการจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
  • มีอายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
  • มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
  • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรในสาขาที่เกี่ยวกับสุขภาพหรือสาขาที่คณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลางรับรองหรือให้ความเห็นชอบหรือมีประสบการณ์ทํางานในสถานประกอบการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ตามที่คณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลางกําหนด
  • กรณีเคยเป็นผู้ดําเนินการมาก่อน แต่ถูกเพิกถอนใบประเมินความรู้ความสามารถ จะต้องพ้นระยะเวลานับแต่วันที่ถูกเพิกถอนไม่น้อยกว่า 2 ปี จึงจะขอประเมินความรู้ความสามารถใหม่ได้
  • ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  • ไม่เป็นโรคต้องห้ามดังต่อไปนี้
   • โรคพิษสุราเรื้อรัง
   • โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
   • โรคจิตร้ายแรง
   • โรคอื่นในระยะรุนแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการสถานประกอบการ
  • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 • ผู้ดําเนินการต้องควบคุมดูแลกิจการของสถานประกอบการนั้นได้โดยใกล้ชิดและไม่เป็นผู้ดําเนินการสถานประกอบการแห่งอื่นอยู่ก่อนแล้ว
 • ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้ดําเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพ หรือผู้ดําเนินการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ผู้ประกอบการจะต้องจัดหาผู้ดําเนินการใหม่และต้องแจ้งเป็นหนังสือให้กองการประกอบโรคศิลปะสําหรับในเขตกรุงเทพมหานครหรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตท้องที่ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนผู้ดําเนินการในระหว่างที่ดําเนินการจัดหาผู้ดําเนินการใหม่ ให้กิจการสปาเพื่อสุขภาพนั้นประกอบกิจการต่อไปได้ แต่ไม่เกิน 30 วัน

 


 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณะสุข

Source : http://hss.moph.go.th

Last Update : 2019-03-12

Last Updated on Tuesday, 12 March 2019 11:55