logotype
การยกเลิกใช้บัตรทองและใช้บัตร Smart Card แทนในการรักษาพยาบาล PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 08:10
  • กรณีที่ประชาชนมีบัตรประจำตัวประชาชนแบบเดิมอยู่ หากไม่ประสงค์เปลี่ยนเป็นแบบอเนกประสงค์ ก็สามารถใช้บัตรทองพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้เช่นเดิม
  • กรณีประชาชนยังไม่ได้มีการเปลี่ยนจากบัตรประจำตัวประชาชนแบบเดิมเป็นแบบอเนกประสงค์ หากจะขอรับบริการที่โรงพยาบาลที่ระบุตามหน้าบัตรให้สอบถามไปยังหน่วยบริการนั้นๆ อีกครั้ง เนื่องจากบางโรงพยาบาลแจ้งว่าไม่จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนบัตรแต่อย่างใด สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบเดิมได้เลย หรือสามารถใช้ใบอนุญาตขับรถแทนบัตรประจำตัวประชาชนก็ได้เช่นกัน
  • กรณีประชาชนยื่นขอทำบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าครั้งแรก ณ ปัจจุบันนี้ จะไม่มีการออกบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ประชาชนแล้ว เป็นเพียงการเลือกหน่วยบริการที่จะใช้สิทธิ์เท่านั้น

 


หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา : www.nhso.go.th

Last Update 11 March 2562

Last Updated on Monday, 11 March 2019 10:42